arrow_leftarrow_rightarrow_leftButton/Goarrow_rightfacebookinstagramtwitter

RODO - Teatr Lalka

Powrót

Obowiązek informacyjny - rekrutacja

Przeprowadzenie rekrutacji– obowizek informacyjny

Administratorem Pastwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Teatr Lalka, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, w dalszej części zwany jako TL.

Pytania: Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez TL lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z TL na adres wskazany powyżej bądź z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@teatrlalka.pl.

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Cel przetwarzania i jego podstawy oraz obowizek ich podania. TL przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia pracownika na w/w stanowisku.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa (tu: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy; t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku, gdyby zamieścili Państwo w swoim CV informacje, które nie są wskazane w Kodeksie pracy informujemy Państwa, iż na gruncie RODO w tym zakresie czynicie to Państwo dobrowolnie i oznacza to na gruncie RODO, iż wyrażacie Państwo zgodę (poprzez wyraźne działanie polegające na przesłaniu nam danych w CV) na ich przetwarzanie przez TL (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, nie wpływa to jednak na działania podjęte podczas jej obowiązywania.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych podmiotom: podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych, którzy dostarczają oprogramowania takiego jak serwis poczty elektronicznej, a także wspierającym TL w realizacji procesu rekrutacji i zatrudniania pracownika. Podmioty te działają na nasze zlecenie i tylko w granicach w jakich czynić to może TL.

Czas przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu rekrutacyjnego, a także do celów archiwizacyjnych i ewentualnego rozstrzygania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją. Na cele rekrutacji dane będą wykorzystywane przez cały czas jej trwania i nie będą wykorzystywane po tym czasie do prowadzenia kolejnych rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan na to odrębną zgodę.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. TL nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Pani/Pana istotne skutki.

Prawa i obowizki. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez TL, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

  2. b)  prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,

  3. c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

  4. d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. e)  prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,

  6. f)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Kontakt. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się na adresy wskazane powyżej.

Zakres stosowania. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez TL Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji midzynarodowych. TL nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.