arrow_leftarrow_rightarrow_leftButton/Goarrow_rightfacebookinstagramtwitter

Deklaracja Dostępności - Teatr Lalka

Deklaracja dostępności

Teatr Lalka w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://teatrlalka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-20

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych poza niezgodnościami lub wyłączeniami wymienionymi poniżej:

Niektóre elementy strony, nagłówki są puste. 
Niektóre elementy na stronie maja zbyt mały kontrast. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Dziurzyńska email ugospodarczyk@teatrlalka.pl, numer telefonu (22) 620 49 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Teatru Lalka znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki Pl. Defilad 1, wejście od ulicy Świętokrzyskiej.
Parking  przed Teatrem z wjazdem od ul. Emilii Plater jest płatny . Teatr nie posiada własnych miejsc parkingowych. Na terenie Zarządu PKiN, przed wejściem głównym do teatru znajdują się 4 wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz pozostałe miejsca parkingowe, które są płatne, a kasy znajdują się przy szlabanach wyjazdowych.  
Do głównego wejścia Teatru prowadzą szerokie schody bez poręczy, 11 stopni o wysokości ok. 13 cm. 
Przy wejściu po lewej stronie znajduje się winda zewnętrzna o udźwigu 300 kg dla osób niepełnosprawnych.  Po naciśnięciu dzwonka windy zgłosi się pracownik Teatru i  uruchomi windę.
Wnętrze Teatru jest bez progów i innych przeszkód architektonicznych. Z holu głównego można dostać się do wszystkich niezbędnych dla widzów pomieszczeń. Dla publiczności dostępna jest jedna kondygnacja parter na którym znajdują się: dwie szatnie, punkt kasowy, stanowisko ochrony – portiernia, toalety w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych, kawiarnia oraz widownia. 

Widownia jest z 6. miejscami dla osób na wózkach wyznaczonymi po bokach rzędów: III, VII i X.
Toaleta jest przystosowana do osób z niepełnosprawnością.
Księgarnia i kawiarnia dostępna dla osób na wózkach.
Pętla indukcyjna na widowni jest aktywna w razie potrzeby, którą można zgłaszać przy zakupie biletów lub przed spektaklem w kasie Teatru. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

tel.: (22) 620 49 60

e-mail ugospodarczyk@teatrlalka.pl